Amaç bildirimiz

Doing now what patients need next

Gelecek için yenilikler geliştirirken, tıbbi çözümleri insanların hizmetine hemen sunmanın gereğine inanıyoruz. Hastaların yaşamlarını değiştirmeye tutkuyla bağlıyız. Cesaretle karar alıyoruz ve kararlarımızı hayata geçiriyoruz. İyi bir iş yapmanın daha iyi bir dünya anlamına geldiğine inanıyoruz.

Bu nedenle her gün işimizin başındayız. Kendimizi bilimsel titizlik, mutlak etik ve herkes için tıbbi yeniliklere erişim sağlama konularına adadık. Bugün yaptıklarımızla daha iyi bir yarın kurmayı amaçlıyoruz. Kendimizle, yaptıklarımızla ve iş yapış şeklimizle gurur duyuyoruz. Şirketlerimizle, dünya çapında tek yürek halinde çalışan pek çok kişiyiz.

Biz Roche’uz.


Değerlerimiz

Dürüstlük, cesaret, tutku

Hastaların hayatlarını iyileştirme hedefimizde tutkuluyuz, risk alıyoruz ve yüksek dürüstlük standartlarına ulaşıyoruz. Kendimizden ve iş arkadaşlarımızdan beklediğimiz gibi, toplum da bizden yüksek dürüstlük standartları doğrultusunda hareket etmemizi bekler.. Dürüstlük, kendinize karşı dürüst olup güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamakla başlar. Bu aynı zamanda başkalarıyla açık ve samimi bir etkileşim kurabilmek anlamına gelir. Roche içindeki veya dışındaki paydaşlara güvene dayalı güçlü bir ilişki geliştirebilmek için bu koşul vazgeçilmezdir. Her zaman için etik ve dürüst davranmalıyız.

İşimiz ve stratejimiz bizi çoğu zaman bilinmeyen alanlara sürüklüyor. Bu da bizim başarılı olmak için gereken riskleri alma cesaretine sahip olmamızı gerektirir. Bir girişimci gibi düşünmeli, bir konuda geleneksel yol ve yöntemlerin doğru olduğundan emin olsak dahi yeni yol ve yöntemler denemeye hazırlıklı olmalıyız. Çoğunluğun desteklemediği bir görüşü savunmaktan veya eleştiride bulunmaktan çekinebiliriz. Fakat sebebi ister kayıtsızlık, ister uyum arzusunun yanlış anlaşılması olsun düşüncemizi belirtmezsek gerekli değişiklikleri başaramama riskini göze almış oluruz. Cesur olmak başarılı olmamızı ve uzun vadede ileride olmamızı sağlar.

Bizim için en temel motivasyon kaynağı, her şeyden önce hastaların yaşamını iyileştirme tutkusudur.

Kararlılığımızı güçlendiren ve azmimizi yıllarca sürdürmemizi sağlayan da bu tutkudur. Tutkuyu coşkulu bir konuşmada veya ikna edici bir sunumda açıkça görmek mümkündür. Fakat tutku, elde edilen beklenmedik bir sonucun bir raslantı mı yoksa önemli yeni bir keşif mi olduğunu anlamak için bir deneyi tekrar tekrar yaptığınızda olduğu gibi sessiz sedasız da yaşanabilir.


Kurumsal prensiplerimiz

Prensiplerimiz taahhütlerimizi tanımlar

Taahhütlerimiz

Hasta ve müşterilere hizmet

Roche’un birinci hedefi, hasta ve müşterilerinin ihtiyaçlarına yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle cevap vermektir. Bunun temelinde, onlarla yakından iletişim kurarak hasta ve müşterilerin sorunlarının tanımlanması, çözümlenmesi ve ilerideki ihtiyaçlarının öngörülmesi yatar. Hastaların kişisel haklarına saygılı davranmak da bu taahhüdün bir parçasıdır.

Bireye saygı

Şirket olarak başarımızın, kendini işine adamış çalışanlarımızın yetenek ve performansına dayandığına inanırız.

Bu nedenle, Roche çalışanlarına,

   – kurumdaki herkesin birbirinin hak ve onuruna saygı duymakla sorumlu olduğunu anlamasını sağlayarak bütün çalışmalarımızda bireye saygının temel alındığı;
   – çalışanlarımızın kendi becerilerini geliştirdikleri, kabiliyet ve potansiyellerini optimal düzeyde kullanabildikleri, bilgi paylaşımı ve açık diyaloğun teşvik edildiği;
   – çalışanların, performanslarına ve Roche’un başarısına katkılarına dayanarak takdir edildiği;
   – çeşitliliğin ve eşit fırsatların teşvik edildiği;
   – organizasyondaki herkesin sağlık ve güvenlik açısından optimal koşullarda çalıştığı bir iş ortamı sağlamak istiyoruz.

  Sorumluluk taahhüdümüz

  Tüm faaliyetlerimizde performans ve kurumsal sorumluluğun yüksek standartlarına uymak isteriz ve iş ortaklarımızla olan çalışmalarımızda da şirket prensiplerimizi uygularız. Çalışan ve yönetici olarak kendi kendini motive edebilen, empatiye sahip;

   – mesleki yetkinliğini, çalışanları yüksek performansa teşvik eden bir liderlik tarzı ile birleştiren;
   – açık fikirli olmanın yanı sıra ivedilik hissine ve geleneksel düşünce tarzını sorgulama cesaretine sahip olan ve şirketin ihtiyaçlarını anlayan;
   – deneyimlerini daha da genişletecek esnekliğe sahip olan,
   – karar ve davranışları ile bu Şirket Prensiplerini yaşama geçiren bireyleri seçmekte, geliştirmekte ve terfi ettirmekte kararlıyız.

  Performans taahhüdümüz

  Paydaşlarımız için sürekli değer yaratmak ve yüksek kârlılık sağlamak hedefleriyle çalışıyoruz. Amacımız, araştırmaya olan taahhüdümüzü korumak, büyümemizi ve bağımsızlığımızı sağlamak, iş olanakları yaratmak, riskleri en aza indirmek ve yapılan yatırımlar için cazip bir gelir elde etmektir.

  Toplum için taahhüdümüz

  İş faaliyetlerimizde, tıp bilimine yaklaşımımızda, çevreyi koruma ve iyi bir kurumsal vatandaş olma çabalarımızda en yüksek etik ve sosyal standartları sürdürmek isteriz. Bu standartları, yerel, ulusal ve uluslararası yasalara uyarak ilgili mercilerle işbirliği yaparak ve kamuyla ileriye yönelikbir iletişim kurarak sürdüreceğiz. Kendi etki alanımızda insan haklarını destekler ve bunlara saygı duyarız. Paydaşlarımızla birlikte ortak çalışarak onların görüşlerini düzenli olarak öğrenip, dikkate alma gereksiniminin bilincindeyiz.

  Çevre için taahhüdümüz

  Devam ettirilebilir gelişim taahhüdümüz doğrultusunda, ileriye yönelik olarak yeni ve daha sürdürülebilir teknolojileri bulup uygulamaya ve çevresel etkimizi en aza indirmeye çalışırız.

  Yenilik taahhüdümüz

  İşimizin tüm alanlarında yenilik, başarımızın anahtarı niteliğindedir. Yüksek teknoloji alanlarında çalıştığımızdan, yeni trendleri erken evrede belirleyebilmeli ve alışılmışın dışındaki fikirlere karşı açık görüşlü olmalıyız. Değişikliklerefırsat gözüyle bakar ve halinden hoşnut olmayı bir tehdit olarak görürüz. Bu nedenle, şirketin tüm düzeylerindeki çalışanların dünyaya ve yeni fikirlere karşı açık olmaları için gereken merakı geliştirmelerini teşvik ederiz.

  Sürekli gelişme

  Şeffaf raporlama da dahil olmak üzere kendi ilke ve başarılarımızı sektörümüzdekilerle ve en iyi uygulamalarlakıyaslamakta kararlıyız. Şirket prensiplerimizin her birini uygulamamıza yardımcı olacak yönetmelik ve süreçleri kurmaya devam edeceğiz.


  Roche Türkiye sürdürülebilirlik politikası

  • Sürdürülebilir bir geleceğin şekillenmesine katkı yapma gücümüz olduğuna inanır, bu yolda adımlar atarız.
  • Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alır; ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışır, onlara değer katarız.
  • İşimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yürütürüz.
  • İnsan sağlığı varlık amacımızdır; hastaların tedaviye erişimini kolaylaştırmanın yollarını ararız, kaliteye önem verir, Ar-Ge ve yüksek teknoloji yatırımları yaparız.
  • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmak için hedefler koyar, iyileştirme planları yapar ve uygulamaya koyarız.
  • STK işbirlikleri geliştirir, onlarla toplumun bilgilendirilmesi ve kalkınmasına yönelik programlar geliştirir ve yürütürüz.

  Yaşam Takımı manifestosu

  • Bize göre, “Gönüllülük, hiçbir karşılık beklemeden bilgi, zaman ve yetkinliklerimizi toplum yararı için kullanmaktır.”
  • Değerlerimiz; Dürüstlük, Cesaret ve Tutku çalışmalarımızda bize yol gösterir.
  • Gönüllülük esasıyla, STK işbirlikleri geliştirerek, gerçek sosyal fayda yaratan, ekip çalışmasına dayanan, ölçülebilir ve sürdürülebilir projeler hayata geçiririz.
  • Ülkemizin en önemli sorunlarından eğitim, çevre ve sağlık alanlarına odaklanır; bu çalışmalarda önceliği geleceğimizi temsil eden çocuklarımıza veririz.
  • Projelerimiz için şirketimizin sosyal sorumluluk kaynaklarından ve gönüllülerin desteklerinden faydalanır; çalışmalarımızı şeffaflık içinde sürdürürüz.
  • Şirketimizi ve kendimizi toplumsal ortamlarda temsil ettiğimizin bilincinde, toplumda örnek alınan kişi olmaya özen gösteririz.
  • Şirketimizdeki diğer çalışanlar, ailelerimiz ve şirket paydaşlarımızı da gönüllü olmaya ve projelerimizde yer almaya teşvik ederiz.
  • Çalışmalarımızın tüm aşamalarının iç ve dış iletişimini etkin bir şekilde yaparız.
  • Çalışmalarımızı güçlendirmek için şirketimizin diğer sosyal kulüpleri ile işbirlikleri geliştiririz.
  • Sürekli gelişim için kendimizi değerlendirir, gönüllülük yönetimimizi iyileştirmek için çalışır, demokratik şekilde organizasyonumuzu yönetiriz.